Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownik w w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis . Polityka została opracowana w związku z wymogami zawartymi w art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Celem Ogólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych jest określenie zasad przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, aby uzyska optymalny i zgodny z wymogami obowiązujących aktów prawnych sposób przetwarzania informacji zawierających dane osobowe.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Ghelamco Hotel Sp. z o.o. , Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, KRS 0000988535, NIP: 525-256-49-34.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które maj zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi ustaw o ochronie danych osobowych, ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a take wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane s na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
poprzez gromadzenie plików cookies [patrz polityka plików cookies].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu s przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania zapisu do formularza

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
W Serwisie mogą pojawia si linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie s w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiada ć własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy si zapozna.

W wypadku pyta dotyczących przetwarzania przez nas Pastwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami poprzez naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.warsawhub@ihg.com.